Nadalje pravne posledice določa tudi Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog.

Ta določa denarno kazen od cca. 200 do cca. 625 EUR ali zapor do 30 dni za prekršek osebi, ki ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določili Zakona.
Nadalje določa denarno kazen od cca. 40 do cca. 200 EUR ali zapor do 5 dni za prekršek osebi, ki ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo.

Določa tudi, da se sme mileje kaznovati storilec prekrška, če prostovoljno vstopi v program uživalcev prepovedanih drog ali socialno varstvene programe, ki jih potrdita Zdravstveni svet ali Svet za droge.