Kazenski zakonik (KZ-1) (Ur.l. RS, št. 50/2012, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16) določa kazniva dejanja. Za področje prepovedanih drog sta zanimivi naslednji kaznivi dejanji:

  • 186. člen Kazenskega zakonika (KZ-1) obravnava neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Neupravičeno proizvajanje, predelovanje, prodajo in ponujanje, ali kako drugače neupravičeno dajanje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

V primeru ponujanja, prodajanja ali deljenja prepovedanih drog mladoletni osebi, duševno bolni osebi, osebi z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo, ali osebi, ki je v postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije, ali če omogoči uživanje v vzgojnih ali izobraževalnih ustanovah ali v njihovi neposredni bližini, v zaporih, v vojaških enotah, v javnih lokalih ali na javnih prireditvah, se kaznuje z zaporom od treh do petnajst let. Enako se kaznuje javni uslužbenec, duhovnik, zdravnik, socialni delavec, učitelj ali vzgojitelj, ki pri tem izkorišča svoj položaj.